قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. چلیپا صفویه

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپا. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: محمد ابراهیم. حاشیه پهن دارای نقوش حل‌کاری بر زمینه نخودی. جدول‌کشی به سرنج و مشکی. پاسپارتو: نخودی زرافشان.
Accession Number: 1393.03.00120
Artists : محمد ابراهیم (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱؟ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر)
Medium : دو بیت غزل سعدی
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست‌ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ دست‌سازآهار مهره نخودی، حاشیه پهن منقش زرین (حل کاری)، جدول کشی، پاسپارتو زرافشان،
Dimensions : length (23 سانتیمتر) width (12 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of صفویه on timeline