قطعه نسخ و ثلث ممتاز. قلم کتابت ومشقی صفویه

Your Comment:

یک قطعه نسخ و ثلث ممتاز. قلم کتابت و مشقی. صفحه‌پردازی: دفتری 9سطری. کاغذ: دست‌سازآهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. بین سطورطلااندازی منقش به نقش‌های ختایی و محرربه مشکی و گل‌بهی. در طرفین دو کتیبه عمودی مزین به نقوش ختایی بر زمینه مطلا و دارای دوترنج و چهارنیم ترنج منقش به نقوش اسلیمی بر زمینه لاجورد. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به قرمز روشن و مشکی. جدول‌کشی به طلا. پاسپارتو: به زرد لیمویی. کمند به تحریر مشکی .
Accession Number: 1393.03.00100
Artists : لقیط بن یعمر بن خارجه الایادی (شاعر عصر جاهلی)
Medium : شعر عربی عصر جاهلی
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذدست‌ساز آهارمهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره نخودی دست‌ساز، طلااندازی منقش و محرر، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، کمنداندازی، پاسپارتو،
Dimensions : length (19 سانتیمتر و 6 میلیمتر) width (14 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of صفویه on timeline