قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت زندیه

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری 3 سطری. کاغذ: نباتی آهار مهره. مرکب: مشکی. تاریخ: 1196ق. رقم: محمد الحسینی. بین سطورطلااندازی مضرس. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی. جدول‌کشی به طلا و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو به قرمز روشن. کمند به طلا با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00097
Artists : شرف الدین محمد بن سعیدبن حماد صنهاجی (دلاصیری)مشهور به بوصیری (شاعر) محمد الحسینی (خوشونویس)
Medium : ابیاتی از قصیده برده بوصیری
Date : 1196 قمری (قرن 12)
Color : زمینه : نباتی
Material : کاغذ دست‌سازآهار مهره نباتی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ دست‌سازآهار مهره نباتی، طلااندازی مضرس، پاسپارتو، تسمه‌اندازی،
Dimensions : length (18 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (12 سانتیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of زندیه on timeline