قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری7سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1244ق. رقم: محمد تقی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به بنفش و صورتی. جدول‌کشی به طلایی و بنفش با تحریر مشکی. پاسپارتو به گل بهی. کمند به بنفش.
Accession Number: 1393.03.00094
Artists : محمد تقی (خوشنویس) ابوعبدالله شرف الدین محمد بن سعید دلاصی صنهاجی معروف به بوصیری(قرن 7) (شاعر)
Medium : قسمتی از قصیده برده بوصیری
Date : 1244 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمنداندازی،
Dimensions : length (18 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (13 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Donator : عزت بانو ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline