قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت.صفحه‌پردازی: دفتری 4سطری. کاغذ: آهارمهره فرنگی نباتی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1242ق. رقم: ابن محمد باقر. بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به لاجورد. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو به گل‌بهی.
Accession Number: 1393.03.00101
Artists : ملا احمد نراقی (ناقل) محمد جعفر( یزدی) (خوشنویس)
Medium : فرازی از دعای قاموس القدره به نقل از ملا احمد نراقی در کتاب خزائن
Date : 1242 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نباتی
Material : کاغذ: فرنگی آهارمهره نباتی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ آهارمهره فرنگی نباتی، طلااندازی مضرس، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (14 سانتیمتر) width (10 سانتیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline