قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز منقوط. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری4 سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره سرنجی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1204ق. رقم: محمد الحسینی. بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی. جدول‌کشی به طلا و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو به گل‌بهی مایل به قرمز. کمند به طلا با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00098
Artists : محمد الحسینی (خوشنویس) شرف الدین محمد بن سعیدبن حماد صنهاجی (دلاصیری)مشهور به بوصیری (شاعر)
Medium : چند بیت از قصیده برده بوصیری
Date : 1204 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: سرنج
Material : کاغذ فرنگی آهارمهره سرنجی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره سرنجی، طلااندازی مضرس، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمنداندازی،
Dimensions : length (12 سانتیمتر) width (19 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline