قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. چلیپا قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: آهارمهره فرنگی سرنجی. مرکب: سفیدآب. رقم: فقیر الحقیرعلی محمد به نقل از میر عماد الحسنی. حاشیه دارای تسمه‌اندازی به صورتی و سبز. جدول‌کشی به اکلیل طلایی. مشکی و سفیدآب. پاسپارتو به آبی تیره. کمند به اکلیل طلایی.
Accession Number: 1393.03.00113
Artists : علی محمدلواسانی(متخلص به صفا) (خوشنویس)
Medium : قطعه شعر
Color : زمینه سرنجی
Material : کاغذ آهارمهره فرنگی سرنجی، سفیدآب،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره سرنجی، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (18 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (10 سانتیمتر و 6 میلیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline