قطعه نستعلیق ممتاز قلم مشقی. چلیپا قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم: مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: قهوه‌ایی. تاریخ: 1315 ق. رقم: محمد ابراهیم الطهرانی. حاشیه: تسمه‌اندازی به مشکی. جدول‌کشی: به سفیدآب. طلایی و لاجورد. پاسپارتو: به سرخی. کمند به طلایی.
Accession Number: 1393.03.00121
Artists : محمد ابراهیم طهرانی (معروف به میرزا عمو) (خوشنویس)
Medium : شعر: ناد علیا مظهر العجایب
Date : 1315 قمری (قرن 14)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه‌ای،
Technique : خوشنویسی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، پاسپارتو، جدول‌کشی، تسمه‌اندازی، کمنداندازی،
Dimensions : length (17 سانتیمتر) width (10 سانتیمتر)
On View In : سالن هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline