قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری 8سطری. کاغذ: فرنگی آهارمهره افشان. مرکب: مشکی. تاریخ: 1291ق. رقم: میرزا علیرضا اصفهانی (ملقب به آقاجان پرتو). بین سطور طلااندازی مضرس و منقش. حاشیه: تسمه‌اندازی به مشکی و نخودی. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو: منقش به گل و برگ‌های طلایی و الوان بر زمینه قرمز. کمند به تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00102
Artists : میرزا علیرضا اصفهانی ملقب به آقا جان پرتو (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (راوی)
Medium : ابیاتی منسوب به حضرت علی (علیه‌السلام) درمورد احکام ایام هفته
Date : 1291 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، پاسپارتو، طلااندازی منقش و مضرس، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی،
Dimensions : length (20 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (11 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline