قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری 11سطری. کاغذ: فرنگی آهارمهره عسلی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1257ق. رقم: محمد شفیع وصال شیرازی. تسمه‌اندازی به عودی. پاسپارتو به سرنجی.
Accession Number: 1393.03.00093
Artists : محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس) ابوعبدالله شرف الدین محمد بن سعید دلاصی صنهاجی معروف به بوصیری(قرن 7) (شاعر)
Medium : ابیاتی از قصیده برده بوصیری
Date : 1257 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: عسلی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره عسلی، تسمه‌اندازی، پاسپارتو،
Dimensions : length (11 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (19 سانتیمتر و 6 میلیمتر)
Donator : بانو عزتملک ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline