قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت صفویه

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری. کاغذ: دست‌سازآهارمهره عسلی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1080ق. رقم: محمد ابراهیم قمی. بین خطوط نقوش اسلیمی به‌صورت تحریری. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش بر زمینه قهوه‌ای روشن و سبز مایل به فیروزه‌ای. جدول‌کشی به طلایی‌، سبز، سرنج و سفیدآب.
Accession Number: 1393.03.00096
Artists : محمد ابراهیم قمی (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (سخنان)
Medium : سخنان حضرت علی (ع) به انتخاب ثعالبی که به صورت مثل درآمده است.
Date : 1080 قمری (قرن 11)
Color : زمینه: عسلی
Material : کاغذدست‌ساز آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی برکاغذ دست‌ساز آهارمهره عسلی، تسمه‌اندازی منقش، جدول‌کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (17 سانتیمتر و 1 میلیمتر) width (11 سانتیمتر)
Donator : عزتملک ملک
Exhibitions :
Tags :
Historical period of صفویه on timeline