قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز . قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری 9سطری .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :1247ق.رقم: کتبه الوصال .حاشیه :تسمه اندازی به آبی تیره .جدول کشی به طلایی ولاجورد با تحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی .کمند به طلایی وعنابی با تحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00062
Artists : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس)
Medium : کلام معصوم علیهما السلام
Date : 1247 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
Dimensions : length (16 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (10 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline