قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز . قلم کتابت .صفحه پردازی:مورب نویسی 14 سطری .کاغذ :آهارمهره عنابی روشن .مرکب :مشکی .تاریخ :1251ق .رقم :وصال شیرازی .حاشیه :تسمه اندازی به لاجورد .جدول کشی به طلایی ولاجورد با تحریر مشکی .کمند به عنابی وطلایی با تحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی
Accession Number: 1393.03.00054
Artists : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس)
Medium : متن عربی
Date : 1251 قمری (قرن 13)
Color : زمینه : عنابی روشن
Material : کاغذ آهار مهره عنابی روشن، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره عنابی روشن، پاسپارتو، تسمه انداز ی، کمند اندازی، جدول کشی،
Dimensions : length (17 سانتیمتر و 8 میلیمتر) width (10 سانتیمتر و 4 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای بنی رضی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline