قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه خوشنویسی شکسته نستعلیق عالی .قلم کتابت خفی .صفحه پردازی :دفتری 15 سطری.کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان .مرکب :مشکی .بین خطوط طلا اندازی منقش ومحرر .حاشیه دارای تسمه اندازی به آبی تیره وگل بهی .جدول کشی به طلا .سبز باتحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی .کمند به قهوه ای وطلا با تحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00023
Medium : مدح ناصر الدین شاه قاجار
Date : (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نخوی زرافشان، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی، پاسپارتو، جدول کشی،
Dimensions : length (16 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (6 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline