قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. کتابت خفی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم خفی. صفحه‌پردازی: مختلط‌نویسی. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1222ق. رقم: محمد جعفر اصفهانی (دلودوز). بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی و سرخی. جدول‌کشی: به طلا. سرنج. صورتی و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو: به فستقی روشن. کمند به سرنج و طلایی با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00137
Artists : محمد جعفر اصفهانی(دلودوز) (خوشنویس)
Medium : نامه‌نگاری (مکتوبی به دوست)
Date : 1222 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست‌ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی بر روی کاغذ دست سازآهار مهره نخودی ، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (10 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (7 سانتیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline