قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت. صفحه‌پرداز: مورب و متعاکس. کاغذ: فرنگی آهارمهره قهوه‌ای خیلی روشن. مرکب: مشکی. تاریخ:1261ق. رقم: متین شیرازی به نقل از محمد شفیع هروی (شفیعا). حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به گل‌بهی. جدول‌کشی: به اکلیل طلایی. بنفش و سرنج. پاسپارتو: به آبی. کمند به سرنج و اکلیل طلایی
Accession Number: 1393.03.00136
Artists : متین شیرازی (خوشنویس)
Medium : متن ادبی. فتح نامه
Date : 1261 قمری (قرن 13)
Color : زمینه :قهوه ای روشن
Material : کاغذ: فرنگی آهار مهره قهوه ای روشن، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره قهوه ای روشن، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (19 سانتیمتر) width (12 سانتیمتر و 4 میلیمتر)
Donator : عزتملک ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline