قطعه شکسته نستعلیق و نسخ آمیخته به رقاع ممتاز قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق و نسخ آمیخته به رقاع ممتاز. قلم خفی. صفحه‌پردازی: چلیپای مرکب. کاغذ: آهار مهره نخودی. تاریخ:1220ق. رقم: احمد شاملو. بین خطوط طلااندازی. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی و قهوه‌ای روشن. جدول‌کشی به طلا و تحریر مشکی. پاسپارتو به قرمز روشن. کمند به طلا و تحریر مزدوج مشکی.
Accession Number: 1393.03.00134
Artists : احمد شاملو (خوشنویس)
Medium : قطعه شعر به خواهش آقا محمد صادق و به جهت آ قا محمد باقر
Date : 1220 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره نخودی، طلا اندازی، تسمه اندازی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (12 سانتیمتر و 4 میلیمتر) width (7 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline