قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :آهار مهره نباتی .مرکب :مشکی .حاشیه :تسمه اندازی به گل بهی وعودی .جدول کشی به طلا .سرخی وسبز با تحریر مشکی پاسپارتو به نخودی .کمند به تحریر مزدوج مشکی
Accession Number: 1393.03.00058
Medium : نامه نگاری
Color : زمینه: نباتی
Material : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره نخودی، کمند اندازی، جدول کشی، تسمه اندازی، پاسپارتو،
Dimensions : length (16 سانتیمتر) width (6 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :