قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه خوشنویسی نسخ ممتاز.قلم کتابت .صفحه پردازی :مورب ودفتری.کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی تیره.مرکب :مشکی.حاشیه :تسمه اندازی به فستقی وگل بهی .جدول کشی به شنگرف .سفیدآب وصورتی .پاسپارتو :مقوای بافت دار نخودی .کمند به شنگرف
Accession Number: 1393.03.00057
Artists : آقا غلامعلی اول (؟) (خوشنویس)
Medium : ایاتی ازسوره بقره
Date : (قرن 13)
Color : زمینه :نخودی تیره
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی تیره، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی تیره، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (15 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (7 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline