قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت صفویه

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت.صفحه پردازی:مورب ودفتری.کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی.مرکب:مشکی .رقم :احمد نیریزی.حاشیه:دارای تسمه اندازی به گل بهی.جدول کشی به طلا .بنفش وسفیدآب .پاسپارتو به فستقی .کمند به سفیدآب
Accession Number: 1393.03.00008
Artists : میرزا احمدنیریزی (خوشنویس)
Medium : آیاتی از قرآن
Date : قمری (قرن 12)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (24 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (16 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline