قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت.صفحه پردازی: دفتری ومورب .کاغذ :آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ:1235ق.رقم :ابوالقاسم شیرازی .بین خطوط طلااندازی مضرس .حاشیه :تسمه اندازی به آبی ونباتی .جدول کشی به شنگرف سبز طلایی .سبز زیتونی و سرخی با تحریر مشکی .پاسپارتو به صورتی .کمند به طلایی با تحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00061
Artists : ابو القاسم شیرازی (خوشنویس)
Medium : ادعیه
Date : 1235 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهار مهره نخودی، کمند اندازی، تمسه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، طلا اندازی مضرس،
Dimensions : length (19 سانتیمتر و 2 میلیمتر) thickness (12 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline