قطعه خوشنویسی نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری6سطری. کاغذ: آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1245ق. رقم: محمد الحسینی. بین سطور جداول محرر و طلااندازی مضرس. بین خطوط حل کاری. دارای سه حاشیه به سرنج. لاجوردورگره‌چینی و منقش به نقوش ریسه‌ای و گل و برگ‌های الوان. جدول‌کشی به طلایی. سرنج و سفیدآب با تحریر مشکی. پاسپارتو: منقش به گل و برگ زرین به صورت حل‌کاری بر زمینه لاجورد. کمند به سرنج با تحریر مزدوج طلایی.
Accession Number: 1393.03.00107
Artists : محمد الحسینی (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (منسوب به حضرت علی علیه السلام)
Medium : ادعیه. فرازی ازدعای صباح
Date : 1245 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست‌ساز آهارمهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : کاغذ دست‌ساز آهارمهره، طلااندازی مضرس، جدول‌کشی، گره‌چینی، پاسپارتو منقش ، کمنداندازی،
Dimensions : length (11 سانتیمتر و 6 میلیمتر) width (8 سانتیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline