قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم غبار زندیه

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتازقلم غبار.صفحه پردازی :مختلط نویسی .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی زرافشان .مرکب :مشکی .رقم :درویش عبدالمجید . بین سطور طلااندازی مضرس.حاشیه دارای تسمه اندازی ومزین به حل کاری ونقوش گل وبرگ بصورت الوان بر زمینه گل بهی ونباتی. پاسپارتو بانقوش حل کاری برزمینه لاجورد .کمند به سفیدآب وطلا
Accession Number: 1393.03.00030
Artists : عبدالمجید درویش طالقانی (خوشنویس)
Medium : قطعات ادبی به نثر و نظم
Date : قمری (قرن 12)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی منقش، پاسپارتو منقش، حل کاری، جدول کشی، کمند اندازی، زرافشان،
Dimensions : length (18 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (12 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of زندیه on timeline