قطعه نسخ ممتاز- قلم کتابت زندیه

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری 6سطری .کاغذ :آهار مهره سرنجی .مرکب مشکی .تاریخ :جمادی الاول سنه 1209.رقم:محمدبن علاءالدین محمد حسینی .حاشیه :تسمه اندازی منقش به گل وبرگهای طلایی بصورت حل کاری بر زمینه مشکی ونباتی .جدول کشی به طلا .سبزوسرنج با تحریر مشکی .پاسپارتو به گل بهی .کمند به طلا با تحریر مشکی .
Accession Number: 1393.03.00076
Artists : محمد بن علاء الدین محمد الحسینی (خوشنویس) امام بوصیری (شاعر)
Medium : ابیاتی از قصیده برده بوصیری بجهت سرمشق
Date : 1209 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: سرنج
Material : کاغذ آهار مهره سرنجی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ آهار مهره سرنجی، پاسپارتو، تسمه اندازی منقش، حل کاری، جدول کشی، کمند اندازی،
Dimensions : length (17 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (12 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of زندیه on timeline