دو برگ نسخ ممتاز.قلم کتابت زندیه

Your Comment:

دو برگ از یک نسخه ادعیه .نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی:دفتری .جمعا18سطری.کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی تیره.مرکب :مشکی .حاشیه:دارای جدول کشی به طلا.شنگرف ولاجورد وتحریر مشکی .پاسپارتو :کرم روشن .کمند به سرنج ولاجورد
Accession Number: 1393.03.00038
Medium : دوبرگ ازنسخه ادعیه
Color : زمینه: نخودی تیره
Material : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی تیره، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخوی تیره، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (15 سانتیمتر) width (7 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Tags :
Historical period of زندیه on timeline