قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت زندیه

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی .قلم کتابت خفی.صفحه پردازی:مختلط .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :رجب المرجب 1170.حاشیه:تسمه اندازی به مشکی .جدول کشی به طلا یی ولاجورد با تحریر مشکی .کمند به طلایی ومشکی با تحریر مشکی.پاسپارتو :گل بهی مایل بصورتی
Accession Number: 1393.03.00053
Artists : عبید زاکانی (نویسنده)
Medium : متن ادبی نظم و نثر
Date : 1170 قمری (قرن 12)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، پاسپارتو، جدول کشی، تسمه اندازی، کمند اندازی،
Dimensions : length (17 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (11 سانتیمتر)
On View In : سالن هنر(On View)
Seller : آقای بنی رضی
Tags :
Historical period of زندیه on timeline