قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری و متعاکس. کاغذ: آهار مهره فرنگی نخودی. مرکب: مشکی و شنگرف. تاریخ: ششم شعبان 1290. رقم: علی ابن محمد حبیب المشهدی الخراسانی المتخلص بالراقم 1290. بین خطوط طلااندازی. زمینه زرافشان. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به عودی. جدول‌کشی به سفیدآب و بنفش. پاسپارتو: به گل‌بهی مایل به سرنج. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00144
Artists : علی ابن محمد حبیب المشهدی الخراسانی (خوشنویس) بدرالدین هلالی استر آبادی(هلالی جغتایی) (شاعر)
Medium : نامه نگاری و شعر
Date : 6 شعبان 1290 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی، شنگرف،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی فرنگی، طلا اندازی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (18 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (10 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Donator : بانو عزت ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline