قطعه شکسته نستعلیق تحریری قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق تحریری. قلم: کتابت. صفحه‌پردازی: مورب‌نویسی. کاغذ: نباتی آهار مهره فرنگی. مرکب: مشکی. بین سطور طلااندازی محرر. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی و آبی. جدول‌کشی به سرنج. طلایی و مشکی. پاسپارتو: به نارنجی. کمند به سرخی. طلایی و مشکی
Accession Number: 1393.03.00147
Artists : میرزا ابوالقاسم قائم فراهانی (خوشنویس)
Medium : مکتوبی منسوب به میرزا ابوالقاسم قائم مقام به فرزندش
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی فرنگی، طلا اندازی محرر، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (16 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (10 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Donator : عزت بانو ملک
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline