قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت خفی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت خفی. صفحه پردازی: مختلط نویسی (بصورت چلیپای گردان و متعاکس). کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: سید علی درویش. حاشیه: تسمه اندازی به بنفش روشن و شنگرف. جداول به طلایی. لاجورد. شنگرف و سفیدآب با تحریر مشکی. کمند به طلا و سفیدآب با تحریر مشکی. پاسپارتو به بنفش روشن.
Accession Number: 1393.03.00081
Artists : خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر) سید علی درویش (خوشنویس)
Medium : غزل حافظ
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، تسمه اندازی ، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
Dimensions : length (17 سانتیمتر) width (10 سانتیمتر و 1 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای یوسف محمدی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline