قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم خفی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم خفی. صفحه‌پردازی: مختلط. کاغذ: آهار مهره فرنگی نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: شوال المکرم 1283. رقم: عبدالکریم. بین خطوط طلا اندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی. گل‌بهی و آبی. جدول‌کشی: به طلا و سفیدآب با تحریر مشکی. پاسپارتو: به نارنجی. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00139
Artists : عبدالکریم طهرانی (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر)
Medium : شعری در توبه و راه صواب از باب نهم بوستان سعدی
Date : شوال 1283 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نباتی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نباتی ، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهار مهره نباتی ، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (10 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (7 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline