قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه پردازی: دفتری 2سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان. مرکب: مشکی. تاریخ: 1277ق. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی روشن. جدول کشی به طلایی. سفیدآب و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو: به سبز مغزپسته‌ای. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00044
Medium : یک بیت شعر
Date : 1277 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی زرافشان
Material : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، زرافشان، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (19 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (12 سانتیمتر و 3 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : نا معلوم
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline