قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. کتابت خفی زندیه

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم کتابت خفی .صفحه پردازی :چلیپای مرکب .کاغذ :دست ساز آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :1179ق .بین خطوط طلااندازی مضرس .حاشیه: تسمه اندازی منقش بر زرد لیمویی .جدول کشی به سرخی .آبی.مشکی اخرایی .طلایی .سفیدآب وسرنج باتحریر مشکی .حاشیه پهن مزین به نقاشی گل ومرغ باتکنیک آبرنگ و پرداز بر زمینه مشکی .پاسپارتو به نخودی مایل به فستقی .کمند به مشکی وطلایی با تحریر مشکی .
Accession Number: 1393.03.00068
Medium : غزل حافظ و اشعار متفرقه
Date : 1179 قمری (قرن 12)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره نخودی، پاسپارتو، نقاشی گل ومرغ، طلا اندازی مضرس، جدول کشی، کمند اندازی،
Dimensions : length (15 سانتیمتر) width (7 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of زندیه on timeline