قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری 11سطری .کاغذ:آهارمهره فستقی .مرکب :مشکی .تاریخ 1256ق .رقم :وصال شیرازی .بین سطور طلا اندازی .حاشیه :تسمه اندازی به لاجورد .جدول کشی به طلا ولاجورد با تحریر مشکی .پاسپارتو به گلبهی .کمند به عنابی وطلا یی با تحریر مشکی .این قطعه ادامه قطعه شماره0000.03.00067است .
Accession Number: 1393.03.00071
Artists : محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس)
Medium : مطالب حکمت آمیز
Date : 1256 قمری (قرن 13)
Color : زمینه :فستقی
Material : کاغذ آهار مهره فستقی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره فستقی، طلا اندازی، تسمه اندازی، جدول کشی ، کمند اندازی،
Dimensions : length (16 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (10 سانتیمتر و 4 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline