قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب و متعاکس. کاغذ: فرنگی نباتی. تاریخ : 1303 ش. رقم: موسی. بین خطوط نقوش حل‌کاری. اطراف خط اکلیل‌اندازی منقش و محرر. تسمه‌اندازی بانقوش ریسه‌ای بر زمینه نباتی. جدول‌کشی به شنگرف. اکلیل طلایی و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو: به نخودی. کمند به طلایی با تحریر مزدوج مشکی.
Accession Number: 1393.03.00133
Artists : موسی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
Medium : ابیاتی از غزل شماره ۵ حافظ
Date : 1303 شمسی (قرن 14)
Color : زمینه: نباتی
Material : کاغذ نباتی فرنگی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی نباتی، حل کاری، اکلیل اندازی منقش، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
Dimensions : length (12 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (8 سانتیمتر و 4 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline