قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: دفتری6سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره اخرایی. مرکب: مشکی. تاریخ: احتمالا 1290ق. رقم: العبد محمد. بین خطوط طلا‌اندازی محرر و منقش. حاشیه: تسمه‌اندازی به نارنجی و مشکی با نقوش ریسه‌ای. جدول‌کشی به سبز. سفیدآب. سرخی و لاجورد ب اتحریر مشکی. پاسپارتو به نخودی. کمند به سرخی و طلایی با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00111
Artists : محمد (خوشنویس) امیر محمد باقر بن شمس الدین مشهور به میر داماد (شاعر)
Medium : رباعی درستایش ملا صدرا
Date : 1309 قمری (قرن 14)
Color : زمینه: اخرایی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره اخرایی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره اخرایی، طلااندازی منقش و محرر، تسمه‌اندازی منقش، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمند‌اندازی،
Dimensions : length (18 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (13 سانتیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline