قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق قلم مشقی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی کرم رنگ. مرکب: مشکی. تاریخ: شوال 1286. رقم: نمقه العبد الاقل حسن الحسینی (الحسینی ). بین خطوط برگ‌های طلایی با اکلیل. حاشیه: جدول‌کشی به اکلیل طلایی و بنفش با تحریر مشکی. پاسپارتو به نخودی. کمند به اکلیل طلایی با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00129
Artists : حسن الحسینی الحسینی (خوشنویس) عبدالباقی افندی موصلی (شاعر)
Medium : متن عربی
Date : شوال 1286 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: کرم
Material : کاغذ: فرنگی کرم رنگ، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی کرم رنگ، جدول کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (25 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (12 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline