قطعه قطاعی از خط نستعلیق متعلق به میر عماد قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه قطاعی نستعلیق ممتاز. قلم جلی. صفحه‌پرازی: سیاه مشق. کاغذ: مقوای مشکی. رنگ کاغذ قطایی: نباتی. رقم: میر عماد الحسنی. قطاع: منسوب به میرزای سنگلاخ. دارای مهر بیضی شکل ناخوانا بر گوشه سمت چپ پایین اثر. بین خطوط گل و برگ‌های الوان با تکنیک نقاشی آبرنگ. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به نخودی. جدول‌کشی به قهوه‌ای و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو: منقش به نقوش حل‌کاری بر زمینه گل‌بهی. کمند به سفیدآب و تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00108
Artists : میر عماد الحسنی (961 تا 1024 ه.ق) (خوشنویس) احتمالا میرزا محمد علی قوچانی(میرزای سنگلاخ) (قطاع)
Medium : احتمالا یک بیت شعر
Color : زمینه: مشکی
Material : کاغذ، کاغذ و چسب،
Technique : قطاعی، تسمه‌اندازی، پاسپارتو ، جدول‌کشی، کمنداندازی، قطاعی، حل‌کاری، نقاشی آبرنگ،
Dimensions : length (33 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (22 سانتیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline