قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. سیاه مشق قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق. کاغذ: فرنگی آهار مهره عسلی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1263ق. رقم: محمد حسین طهرانی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به فستقی تیره و صورتی. جدول‌کشی: به طلایی با تحریر شنگرف. پاسپارتو به قهوه‌ای.
Accession Number: 1393.03.00130
Artists : محمد حسین طهرانی (کاتب السلطان) (خوشنویس) خواجه شهاب الدین عبدالله مروارید کرمانی متخلص به بیانی(865-922ق) (شاعر)
Medium : رباعی از عبدالله مروارید
Date : 1263 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: عسلی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (19 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (10 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
Donator : عزت بانو ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline