قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق. قلم مشقی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی آهار مهره گل‌بهی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1288ق. رقم: میرزا غلام رضا اصفهانی. بین خطوط اکلیل‌اندازی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش به نقوش حل‌کاری بر زمینه عودی و آبی روشن. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی. لاجورد. سرنج و تحریر مشکی. پاسپارتو به صورتی با عکس‌برگردان‌هایی از نقوش انسانی. حیوانی و گیاهی. کمند به طلا یی و سبز با تحریر مزدوج مشکی.
Accession Number: 1393.03.00127
Medium : عبارتی ترکی و فارسی
Date : 1288 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: گل‌بهی
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره گل‌بهی، اکلیل اندازی ، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی، عکس برگردان،
Dimensions : length (16 سانتیمتر) width (8 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline