قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :مورب 9سطری.کاغذ :آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی وشنگرف .تاریخ :1214ق.رقم :صادق الجیلانی .علامات وقفها ومدات به شنگرف .حاشیه: تسمه اندازی به آبی وزرد لیمویی .جدول کشی به آبی فیروزه ای .طلایی وسبز زنگاری باتحریر مشکی .پاسپارتو به سرخی .کمند به شنگرف وطلایی بات تحریر مشکی .
Accession Number: 1393.03.00103
Artists : محمد صادق الجیلانی(گیلانی) (خوشنویس)
Medium : آیه یک تا بخشی از آیه پنجم سوره فتح
Date : 1214 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی وشنگرف،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی ، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (14 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (9 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : بانو عزت ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline