قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت.زرنویسی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی:دفتری .کاغذ :فرنگی آهارمهره مشکی .زرنویسی.تاریخ:1238ق.رقم :ام السلمه (دخترفتحعلی شاه قاجار).بین خطوط جدول به طلا .بین آیات گوی طلایی هشت پر منقش .حاشیه:تسمه اندازی به نباتی ونخودی .جدول کشی به طلایی.سبزوشنگرف با تحریر مشکی.پاسپارتو :به زردلیمویی.کمند به تحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00106
Artists : ام السلمه (خوشنویس)
Medium : شعر عربی در منقبت حضرت رسول وائمه اطهار (علیه السلام)
Date : 1238 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: مشکی
Material : کاغذفرنگی آهار مهره مشکی، طلا نویسی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره مشکی، زرنویسی، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
Dimensions : length (19 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (12 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : بانو عزت ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline