قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی: دفتری .کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .فاقد تاریخ ورقم .صدر صفحه دارای کتیبه بسمله مذهب ومرصع .بین سطور طلا اندازی منقش ومضرس .حاشیه :دارای تسمه اندازی منقش وحل کاری برزمینه نباتی وآبی .جدول کشی بطلا .سبز سیلو .قهوه ای روشن ولاجورد باتحریر مشکی .پاسپارتو به صورتی روشن
Accession Number: 1393.03.00028
Medium : حمد و ثناء(احتمالا دیباچه کتاب است)
Date : (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نخوی، طلا ا ندازی منقش ومضرس، تسمه اندازی منقش، حل کاری، جدول کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (19 سانتیمتر) width (10 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline