قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این مصحف شریف در سدهٔ ۱۰قمری به خط نسخ و ثلث کتابت شده است. جلد دارای زمینهٔ طلایی با طرح کریستالی و نقش ترنج و دوسرترنج شنگرف اندود و حاشیهٔ حل کاری با جدول مضاعف است. صفحات آغازین مذهّب مرصّع بوده و تمام صفحات جدول کشی و کمنداندازی شده است. در انتهای نسخه تسجیل حسین صحافباشی آستان قدس موجود است که خط این نسخه را به یاقوت مستعصمی منتسب داشته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۲۷/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا نامعلوم
رنگ : کاغذ ترمه
تکنیک : کاغذ دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک