قصیده برده بوصیری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ سدهٔ ۱۳ قمری (با انتساب به میرزا احمد نیریزی در ظهر نسخه)؛ تعدادی از صفحات به چلیپا؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع و حاشیهٔ منقّش به گل و برگ ختائی در دو صفحهٔ آغازین؛ تمام صفحات مجدول محرّر کمنداندازی شده و بین سطور طلااندازی مضرّس و زرافشان پرمگسی؛ ۱۲ برگ ۸سطری به ابعاد ۱۲/۵×۱۸/۲ سانتیمتر کاغذ آهارمهره قطع نیم ربعی و جلد لاکی با نقش گل و بوته و آستر گل نرگس روی بوم سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن سعید بوصیری (مؤلف) احمد نیریزی (منسوب) (خوشنویس)
موضوع اثر : مدایح و مناقب محمد(ص)، پیامبر اسلام/ شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره، روغنی (لاکی)، مقوا (پاپیه ماشه)،
تکنیک : آهارمهره، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک