اللغز صفویه

نظر شما:

تالیف ظهیر الدین محمد ابراهیم خادم مزار نواب خاقان و وزیر آذربایجان در ۱۰۷۰ به عربی و فارسی در فلسفه و ادب، نستعلیق خوش محمد شفیع تبریزی در ۱۰۸۵، با شکل های جغرافیایی و نجومی و ریاضی به زر و رنگارنگ، حواشی نستعلیق، جدول زرین با سرلوح ، عناوین به لاجورد و شنگرف، بر کاغذ ترمه سمرقندی در ۵۲ برگ ۷ سطری نوشته شده، جلد اثر مرغش یشمی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۶۸/۰۰۰
پدید آورندگان : ظهیرالدین محمدابراهیم (مولف) محمدشفیع بن محمدعلی تبریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی/ ادبیات عربی
تاریخ خلق : ۱۰۸۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی زرافشان، مرغش،
تکنیک : دستنویس، زر افشان، دست ساز، تذهیب وترصیع، طلا اندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک