ابواب الجنان صفویه

نظر شما:

تالیف میرزا رفیع قزوینی متوفی در ۱۰۸۹ از وعاظ معروف بوده، نستعلیق یوسف در رجب ۱۰۹۳، تا آخر باب دوم، دارای سرلوح مذهب، دارا ی جدول، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تولد در ۱۲۴۶ و مهر محمدباقر حسینی، بر کاغذ ترمه در ۱۷۸ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرفیع واعظ قزوینی (مولف) یوسف (کاتب)
موضوع اثر : اخلاق و عقایداسلامی/ شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۹۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان