جدول

​جَدوَل (rule/marginal line): خط یا خط‌­هایی از زر و الوان گوناگون که بر چهارطرف صفحه و حدّفاصل میان متن و حاشیه‌ی کتاب ترسیم می‌­شدند.

نظر شما: