مقاله فی الطلوع و الغروب لاوطولوقس صفویه

نظر شما:

اصلاح ثابت بن قره، نسخ محمدتقی بن ملک محمد مفتی اصفهانی در ۱۰۱۳، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، دارای پیشانی مذهب، جدول زرین، یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۲۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۱۰
پدید آورندگان : محمدتقی اصفهانی (کاتب) اوطولوقس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نجوم/ جغرافیای ریاضی
تاریخ خلق : ۱۰۱۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان