تحریر کتاب المساکن لثاوذوسیوس صفویه

نظر شما:

تحریر خواجه نصیر الدین طوسی، ترجمه ی قسطا بن لوقا بعلبکی، نسخ محمدتقی بن ملک محمد مفتی اصفهانی در ۱۰۱۳، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، دارای پیشانی مذهب، جدول زرین، طلااندازی بین سطور در دو صفحه نخست، یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، نسخه مقابله و تصحیح شده، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۸ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۰۵
پدید آورندگان : قسطابن لوقا بعلبکی (مترجم) محمدتقی اصفهانی (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) تئودوسیوس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : هندسه
تاریخ خلق : ۱۰۱۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان