تحریر کتاب المعطیات لاقلیدس صفویه

نظر شما:

ترجمه ی اسحاق و اصلاح ثابت بن قره، تحریر خواجه نصیر الدین طوسی، نسخ محمدتقی بن ملک محمد مفتی اصفهانی در ۱۱ صفر ۱۰۱۴، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، دارای پیشانی مذهب، جدول زرین، طلا اندازی بین سطور در دو صفحه اول، یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۳۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۱۱
پدید آورندگان : محمدتقی اصفهانی (کاتب) اقلیدس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : هندسه اقلیدسی
تاریخ خلق : ۱۰۱۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان